Στόχος του έργου LIFE+ FOODPRINT είναι η συμβολή στην ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα και γενικότερα την Ε.Ε.παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του προσδιορισμού, της ποσοτικοποίησης & της λήψης μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας ζαχαροπλαστικής και αλεύρων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, καθώς και μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή σελίδα του έργου: www.foodprint.gr